Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta auttaa ylivelkaantunutta velallista. Velkaneuvojat ovat kunnallisia asiantuntijoita, jotka siirtyivät oikeusaputoimistoihin 1.1.2019 alkaen. Talous- ja velkaveuvonta on lakisääteinen palvelu ja asiakkailleen maksuton. Velkaneuvoja.com ei ole kunnallinen palvelu. Velkaneuvoja.com on yksityinen toimija, mutta tuottaa samoja palveluita kuin kunnalliset talous- ja velkaneuvojat. Velkaneuvoja.com on käytössäsi välittömästi ja teemme tehokkaasti tilatut toimeksiannot. Meidän palveluun voi käyttää laajan kotivakuutuksen yhteydessä olevaa oikeusturvavakuutusta tai vähävarainen velallinen saa valtion oikeusapua eli asiakkaalle voidaan hakea valtion oikeusapu, jonka perusteella palvelumme on vähävaraiselle ilmainen. Oikeusavulla vähävarainen voi joskus kattaa myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden. Palvelun hinta selvitetään toimeksiantosopimuksen tekemisen yhteydessä. Yhteydenotto ei maksa mitään. Eli velallisen tilanteen alkukartoitus, kohtuuttomien tai laittomien luottojen selvittäminen sekä jatkosuunnitelmat eivät maksa mitään, jos yhteydenotto ei johda toimeksiantoon eli velan riitauttamiseen.

Velkaneuvoja.com

Velkaneuvoja auttaa velallista tehokkaasti. Kohtuuttomat, laittomat ja sopimuksen vastaiset velkaehdot kohtuullistetaan, jolloin korot, kulut ja palkkiot poistetaan velkamäärästä ja jo tehdyt maksut kohdistetaan pääomaan. Liikaa maksettu määrä vaaditaan palautettavaksi.

Velkaantuminen voi johtua elämäntilanteen muutoksesta. Sellainen voi olla vaikka läheisen kuolema, avioero tai lasten tukeminen hankalassa elämänvaiheessa. Velkakierre voi johtua peliriippuvuudesta tai uhkapeleistä.

Kulutusluottojen ja erityisesti pikavippien kohtuuttomat korot voidaan kohtuullistaa, jotta ne on maksettavissa pois suoraan velkojan kanssa tehdyn maksusuunnitelman avulla tai ulosottoon. Tällaisiin tilanteisiin tarvitaan velkaneuvojaa. Velkaneuvonta auttaa kertomalla jokaisen tilanteeseen sopivimman selviytymiskeinon.

Velkaneuvojan tavoitteena on antaa henkilökohtaista neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta. Velkaneuvoja.com auttaa kaikissa velkomusasioissa numerossa 0600 0 60010. Vastaamme haasteisiin ja teemme ulosottovalituksen tai riitautamme ulosottovelan puolestasi. Erilaiset velkaantumisen syyt voivat oikeuttaa yksityishenkilön velkajärjestelyyn, jos elämäntilanne on vakiintunut ja ongelmia ei enää ole. Me emme toistaiseksi tee hakemuksia yksityishenkilön velkajärjestelyyn pääsemiseksi. 

Oletko saanut haasteen tai ihmetteletkö, ettei velkasi vähene ulosotossa. Voimme kenties auttaa sinua. Kun olet saanut haastekirjeen, kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä velkaneuvontaamme numerosta 0600 0 60010.

Voimme puolestasi tarkistaa ja tutkia ulosottovelkasi lainmukaisuuden. Jos ulosotossa on yksipuolinen tuomio, niin voimme tarkistaa velkomusperusteen laillisuuden. Samalla tutkimme velan vanhentumisen. Erityisesti asiantuntijamme ovat perehtyneen ns. pikavippien eli kulutusluottojen lainmukaisuuden tutkimiseen. Selvitämme puolestasi luoton lainmukaisuuden ja kohtuullisuuden. Näiden maksullisten palvelunumeroiden lisäksi on olemassa oikeusaputoimistojen tarjoama maksuton talous- ja velkaneuvontapalvelu. Se on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville ammatin- ja elinkeinonharjoittajille. Talous- ja velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat sinua taloudellisen kokonaistilanteesi kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimisessa. Neuvojat voivat olla myös mukana sovintoneuvotteluissa velkojien kanssa. Saat apua velkajärjestelyn hakemiseen käräjäoikeudelta ja maksuohjelman sekä muiden edellytettyjen selvitysten ja asiakirjojen laatimiseen. Talous- ja velkaneuvonnan palvelua saat 1. tammikuuta 2019 lukien valtion oikeusaputoimistoista. Voit kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen kotikunnastasi riippumatta. Palvelua on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä. 

Lisätietoja ja ohjeita tähän saat soittamalla velkaneuvontaan numeroon 0600 0 60010 (1,79 euroa/min).

LUOTTOEHTOJEN KOHTUULLISTAMINEN

Jos sopimuksen korkoehdot ovat kuluttajansuojalain 4 luvun ja sopimusehtodirektiivin perusteella kohtuuttomia, eivät ne sido kuluttajaa. 

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan, jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat. Euroopan unionin oikeuskäytännön mukaisesti ja Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 2015:60 kannanottojen mukaisesti luotto voidaan katsoa myönnetyn koroitta ja kuluitta. Tällöin, esimerkiksi korkeimman oikeuden tapauksessa oli kysymys luotosta, jonka nimelliskorko oli 118,80 prosenttia (nostopalkkiota ei ollut) ja todellinen vuosikorko 122,54 prosenttia. Luotonajankorko yhdessä kohtuuttoman nostopalkkion kanssa on myös kohtuutonta (kts. KKO 2015:60:n kohta 62). 

Tarkista oikeutesi velkaneuvoja.com asiantuntijalta numerosta 0600 0 60010 (1,79 e/min) 

Luottoehdossa sovittu suuri luottokorko kohtuuttomalla nostopalkkioehdolla, yhdistettynä suurehkoon luottomäärään ja mahdollisesti pitkäaikaiseksi muodostuvaan velkasuhteeseen, on kuluttajan kannalta kohtuuton. Sopimusehtojen epäselvyys lisää osaltaan sopimusehtojen kohtuuttomuutta kuluttajan kannalta. Euroopan unionin kuluttajalainsäädäntö ja sitä koskeva unionin tuomioistuimen vakiintunut oikeuskäytäntö ovat tuomioistuinta velvoittavaa oikeutta. Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (jäljempänä sopimusehtodirektiivi) koskee sellaisia elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä sopimusehtoja, joista ei ole erikseen neuvoteltu. Sopimusehtodirektiivin 3 artiklan 1 kohdan mukaan tällaista sopimusehtoa pidetään kohtuuttomana, jos se hyvän tavan vastaisesti aiheuttaa kuluttajan vahingoksi huomattavan epätasapainon osapuolten sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien välille. 

Direktiivin 93/13 6 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Jäsenvaltioiden on säädettävä, että elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisen sopimuksen kohtuuttomat ehdot eivät sido kuluttajia niiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja että sopimus jää muilta osin osapuolia sitovaksi, jos sopimus voi olla olemassa ilman kohtuuttomia ehtoja.” Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiivillä 93/13 toteutettu suojajärjestelmä perustuu ajatukseen siitä, että kuluttaja on elinkeinonharjoittajaan nähden heikompi osapuoli sekä neuvotteluaseman että tietojen puolesta. Tämän heikomman aseman takia kohtuuttomat ehdot eivät direktiivin 93/13 6 artiklan 1 kohdan mukaan sido kuluttajia. Kyseessä on pakottava säännös, jolla pyritään korvaamaan muodollinen tasapaino, joka sopimuksessa perustetaan sopimuspuolten oikeuksien ja velvollisuuksien välille, todellisella tasapainolla, jolla voidaan palauttaa sopimuspuolten välinen yhdenvertaisuus. 

Lisätietoja ja ohjeita tähän saat soittamalla velkaneuvontaan numeroon 0600 0 60010 (1,79 euroa/min).

LUOTTOKUSTANNUSTEN MITÄTÖIMINEN

Jos kohtuuttomien luottokustannusten lisäksi luottokustannuksia koskevat ehdot on kerrottu markkinoinnissa tai luottoasiakirjoissa epäselvästi, voit vaatia luottokustannusten poistamista jopa kokonaan. Luottoasiakirjoja ovat vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomake, luottosopimus ja yleiset luottoehdot. 

Korkein oikeus on (KKO 2015:60 kohta 45) katsonut, että vakioehtojen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon se, onko elinkeinoharjoittajan antamien tietojen virheellisyys, puutteellisuus tai harhaanjohtavuus koskenut kuluttajan kannalta merkityksellistä seikkaa, kuten luotosta aiheutuvia kokonaiskustannuksia tai mahdollisuutta purkaa sopimus. 

Pikaluottoyhtiöiden luottoasiakirjoissa on todettu olevan muun muassa seuraavia epäselvästi kerrottuja ehtoja, joiden perusteella asia voidaan mahdollisesti riitauttaa. Luottosopimuksissa luoton nimelliskorko on ilmoitettu kuukausikorkona tai muuten virheellisesti, todellinen vuosikorko tai nostopalkkion määrä on puuttunut luottoasiakirjoista tai ne on ilmoitettu virheellisesti tai luoton kokonaiskustannuksista on jätetty kertomatta luoton tyypillistä käyttöä kuvaavalla esimerkillä. Ehtojen selkeyden arvioinnissa merkitystä on sillä, jos luotonantaja ei ole toimittanut kuluttajalle luottoa koskevia ennakkotietoja kuluttajansuojalain edellyttämällä tavoin hyvissä ajoin pysyvällä tavalla ennen luottosopimuksen solmimista, esimerkiksi sähköpostilla. 

Kuluttajalta ei myöskään saa periä korkoa tai maksuja, jos niistä ei ole sovittu luottosopimuksessa tai luottosopimusta ei ole toimitettu kuluttajalle pysyvällä tavalla. 

Lisätietoja ja ohjeita tähän saat soittamalla velkaneuvontaan numeroon 0600 0 60010 (1,79 euroa/min).

Velkaneuvoja.com

Onko ulosotossa epäselvä, ehkä vanhentunut tai yksipuolisen tuomion perusteella syntynyt ulosottovelka. 
Mitä sille on tehtävissä? Soita velkaneuvontaan 
0600 0 60010 (1,79 e/min) 

Velkaneuvoja.com

Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.